Το σωματείο ΑμεΑ ιδρύθηκε το 2001 και είναι πρωτοβάθμιος κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία όλων των κατηγοριών. Συμμετέχει στην Περιφερειακή ομοσπονδία Αναπήρων Κρήτης και είναι μέλος της Εθνικής συνομοσπονδίας ΑμεΑ (ΕΣΑΜΕΑ).

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η οργάνωση όλων των ΑμεΑ που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Η μελέτη, η προβολή και η επίλυση θεμάτων των ΑμεΑ και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

β) Η προώθηση και προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδερφικής αλληλεγγύης μεταξύ των ΑμεΑ και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών και η συνεργασία με συγγενείς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας και της περιφέρειας.

γ) Η συμβολή του Σωματείου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα ΑμεΑ.

δ) Η προώθηση και η ανάπτυξη δομών για την επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση και την απασχόληση των ΑμεΑ.

ε) Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των ΑμεΑ με το κοινωνικό σύνολο.

στ) Η συμμετοχή του Σωματείου στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης, καθώς επίσης και η αντιπροσώπευσή του στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

ζ) Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους  στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ΑμεΑ σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες που χρηματοδοτούνται / συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και/ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μεταξύ των άλλων μπορούν να αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, στην εκπόνηση ερευνών και μελετών και γενικότερα η υλοποίηση κάθε είδους προγράμματος είτε ως ανεξάρτητος φορέας είτε από κοινού με άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, όπως κάθε φορά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

η) Η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, η ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δράσεων και η με κάθε μέσο άρση των εμποδίων για ελεύθερη και ανεμπόδιστη συμμετοχή των Α.μεΑ. στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

θ) Η  συστηματική διεκδίκηση για την εφαρμογή Διακηρύξεων Διεθνών Οργανισμών που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

Έχουμε καταφέρει με ημερίδες, δημοσιεύματα και καμπάνιες αλλά και την καθημερινή λειτουργία του γραφείου να είμαστε δίπλα σε κάθε πρόβλημα τους και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και τις υπηρεσίες και τους φορείς.

Επίσης στηρίζουμε τις οικογένειες και τους εμψυχώνουμε τα ΑμεΑ, να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους. είμαστε ο συνδικαλιστικός τους φορέας. Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη έχουμε συντονίσει, δήμους, Περιφέρεια, φορείς και σωματείο και όλοι μαζί προσπαθούμε για τα δικαιώματα τους.

Με ενέργειες και δράσεις μας τα Χανιά έχουν γίνει μία από τις πιο προσβάσιμες πόλεις στην Ελλάδα. Κάνουμε τώρα και πάνω από 10 χρόνια το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΑμεΑ σαν εκπρόσωπος της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ). σε συνεργασία με τους δήμους των Χανίων το πρόγραμμα Αθλητισμός και ΑμεΑ.

Λειτουργούμε 2 ΛΕΥΚΑ ΤΑΞΙ και εξυπηρετούν κινητικά αναπήρους σε όλη την Κρήτη.