Αγορά νέου οχήματος Nissan primasta ΤΑΖ 6607 με ταξινόμηση 19-09-2019 και αγορά 18-07-2019 ως αντικατάσταση του παλαιου  hyundai  με τον ίδιο αριθμό.

Έτσι τώρα από 1-10-2019 το σωματείο έχει δύο λευκά ταξί, ένα Nissan ΤΑΖ6607 και  ένα VW  ΤΑΖ 6620 το οποίο είχε αγοραστεί καινούριο από την KARENTA A.E. και ταξινομήθικε το 2015.

Το κάθε ένα έχουν από δύο ράμπες για ανάπηρους.